AVG

 

AVG

Per 25 mei is de wet AVG, Algemene verordening persoonsgegevens van kracht. Deze wet schrijft voor dat iedere verwerker van persoonsgegevens dit op een veilige manier doet en dat hij er alles aan doet om misbruik hiervan te voorkomen. Praktijk Jade is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en voldoet aan alle eisen die gesteld worden. In onderstaande privacy policy staat beschreven hoe Praktijk Jade hier tegenaan kijkt.

 

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en schrijft voor dat uw dossier 20 jaar bewaard blijft. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Acupunctuur 24104
– Uw zorgnota wordt 7 jaar bewaard

 

Kinderen

De wet schrijft voor dat voor de behandeling van kinderen onder de 16 jaar beide gezaghebbende ouders hun toestemming verlenen. Ondanks dat het voor sommige ouders moeilijk is om een eventuele ex partner te laten tekenen voor een behandeling van hun kind kan de behandeling helaas niet starten voordat aan deze voorwaarde is voldaan.

Klachten:

NVA
Ik val als NVA therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de KAB-koepel. KAB-koepel is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://www.kab-koepel.nl/

 

Kwaliteitstherapeuten
Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie
Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke
Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling
zie https://gatgeschillen.nl/

 

RBCZ
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). https://www.tcz.nu/over-tcz.html